ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੋ ਫਾਲਟ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨੋ ਟੂ ਨੋ ਫਾਲਟ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।